همکاران

سیدمحمدعلی سیدی

زمینه همکاری:

تست های تجربی و شبیه سازی عددی مبدل انرژی امواج بر پایه مدل wavestar

امیرحسین آقاجانی

زمینه همکاری:

آب شیرین کن خورشیدی SDHD

طراحی و ساخت دینائومتر تونل آب

مبدل انرژی امواج بر پایه OWC

عرفان عبادتی

زمینه همکاری:

طراحی و ساخت آب گرم کن خورشیدی

سیستم های انتقال آب

حسام مجیدایی

زمینه همکاری:

طراحی و ساخت آب گرم کن خورشیدی

سیستم های انتقال آب

فاضل اکبری

زمینه همکاری:

مبدل انرژی امواج بر پایه OWC

محمدجواد راجی

زمینه همکاری:

مبدل انرژی امواج بر پایه WAVESTAR

سیستم های انتقال آب

علی اردبیلی پور

زمینه همکاری:

کنترل موتور

طراحی تاسیسات و موج ساز استخر کشش

حسین ردایی

زمینه همکاری:

طراحی موتور دیزلی با خنک کننده در نرم افزار GT SUITE

رضا تبسم

زمینه همکاری:

مبدل انرژی امواج OWSC