دانشجویان

دانشجویان دکتری

نام و نام خانوادگی: بهراد علی‌زاده خارکشی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

زمینه فعالیت: انرژی های تجدیدپذیر

ایمیل: b.alizadeh@nit.ac.ir

نام و نام خانوادگی: اشکان قائدی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

زمینه فعالیت: موتورهای درونسوز

ایمیل: ashkanghaedi@nit.ac.ir

نام و نام خانوادگی: سمیه فیضی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

زمینه فعالیت: انرژی های تجدیدپذیر

ایمیل:  s.feyzi@nit.ac.ir 

نام و نام خانوادگی: صالح طالش امیری

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

زمینه فعالیت: موتورهای درونسوز

ایمیل: salehamiri997@gmail.com

نام و نام خانوادگی: علی مصطفوی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

زمینه فعالیت: موتورهای درونسوز

ایمیل: mostafavia596689@gmail.com

نام و نام خانوادگی: سید یونس افشون

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

زمینه فعالیت: انرژی های تجدیدپذیر

ایمیل: yafshoun2002@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی: کرمی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

زمینه فعالیت: انرژی های تجدیدپذیر

ایمیل: karami@gmail.com

   

 

 

دانشجویان ارشد

نام و نام خانوادگی: احسان جعفرپور

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

زمینه فعالیت: انرژی های تجدیدپذیر

ایمیل: ehsanja945@gmail.com

نام و نام خانوادگی: مهدی اسماعیلی

رشته تحصیلی: مهندسی دریا

زمینه فعالیت: موتورهای درونسوز

ایمیل: mehdiesmaeili1373@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی: محسن زمانی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

زمینه فعالیت: انرژی های تجدیدپذیر

ایمیل: mohsenzamanimec@yahoo.com

نام و نام خانوادگی: امیرحسین فرهودی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

زمینه فعالیت: انرژی های تجدیدپذیر

ایمیل: a.farhoody@nit.ac.ir

نام و نام خانوادگی: علی ابراهیمی

رشته تحصیلی: مهندسی دریا

زمینه فعالیت: هیدرودینامیک

ایمیل: aliebrahimi.nit@gmail.com

نام و نام خانوادگی: قاسم صالحی ملکشاه

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

زمینه فعالیت: سیستم های انتقال آب

ایمیل: g.salehi71@gmail.com

نام و نام خانوادگی: معین بیکانی

رشته تحصیلی: مهندسی دریا

زمینه فعالیت: پیشرانش دریایی

ایمیل: moeinbeykani.173@gmail.com

نام و نام خانوادگی: حسنین الکیم

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

زمینه فعالیت: سیستم های انتقال آب

ایمیل: 

 

نام و نام خانوادگی: سید ربیع مجیدی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

زمینه فعالیت: 

ایمیل: 

نام و نام خانوادگی: امیر مهدی طحان

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

زمینه فعالیت: موتورهای درونسوز

ایمیل: rezaeimahdi09@gmail.com

نام و نام خانوادگی: غزاله صدری پور

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

زمینه فعالیت: انرژی های تجدیدپذیر

ایمیل: 

نام و نام خانوادگی: مهدی رضایی راد

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

زمینه فعالیت: انرژی های تجدیدپذیر

ایمیل: