اعضای گروه پژوهشی

تصویر نام و نام خانوادگی دانشکده گروه آموزشی آخرین مرتبه علمی صفحه شخصی
روزبه شفقت مهندسی مکانیک حرارت و سیالات استاد مشاهده
سید اصغر غلامیان مهندسی برق و کامپیوتر قدرت دانشیار مشاهده
 موسی فرهادی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات استاد مشاهده
مرتضی دردل مهندسی مکانیک طراحی جامدات دانشیار مشاهده
مجید عباسی مهندسی مواد و صنایع مواد دانشیار مشاهده
عباس رامیار مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دانشیار مشاهده
احمد رحیم پور مهندسی شیمی طراحی فرآیند استاد مشاهده
حامد افراسیاب مهندسی مکانیک طراحی جامدات استادیار مشاهده
 رضوان عالمیان مهندسی مکانیک حرارت و سیالات دکتری مشاهده